۱۳۹۶/۵/۱۹

استپ-آزاد

خیره به گل قالی، گل پارک، گل پیراهن زن‌ها، گل میز مردم، گل برچسبی شیشهٔ واگن بانوان و همچنان پرت از جمع. باید به بازی بچّه‌ها و مسخره‌بازی بزرگ‌ها برگردم.

هیچ نظری موجود نیست: