۱۳۹۶/۵/۵

چوب جادوت کو؟

بروم توی کمد جارختخوابی و یکی از بیرون در را قفل کند و  توی تاریکی درِ دیگری پیدا و باز شود. از عالم واقع حرف بزنم بهتر است؛ این آسانسورهایی که از دری واردش می‌شوی و در خروجی‌اش سمت دیگری است... یک‌بار نمی‌شود این در دوباره غافلگیرم کند و رو به بهشت باز شود؛ جایی که تو در آن باشی. روده‌درازی نکنم؛ دلتنگم.

هیچ نظری موجود نیست: