۱۳۹۷/۵/۱۳

شبانه، روی دیوار پارک شعار نوشته بودند،‌ درشت و سیاه، از همان‌دست شعارهایی که قبل از انقلاب روی درودیوار می‌نوشتند. صبح روز بعدش، اسپری رنگ دادند دست مأمور پارک که پاکش کند. او هم جوری نوشته را با رنگ جدید پنهان کرد که خواناتر و درشت‌تر شده بود. صبح امروز، دوباره اسپری رنگ دیگری داده‌اند دستش...